wz


úvod

slovenský jazyk anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy
SmartBooks


Cambridge Dictionaries Online

Tvorba osemsmeroviek:
Wordsearch

Online testovanie Alf:
Testy Alf

      Anglický jazyk

3. ročník
Family and Friend 1 , WORDLIST, WORDLIST (2nd ed.)
4. ročník
Family and Friend 2WORDLIST, WORDLIST (2nd ed.)
Hello! 1. Colours - E
2. Colours - draw
3. UNIT St -vocabulary - FC, E
4. Numbers 1-10 - E
5. Numbers - pexeso
6. Numbers - count - E
7. Numbers - G
8. Days of the week - L
9. Days - E
10. Days of the week - G
Welcome back! 1. My family
2. Ask and answer - M
3. Colours and numbers
4. Colours, Numbers
5. Numbers - PEXESO
6. Who am I? - R
7. Body Parts - E
1. What's this? 11. PV - Colours (farbyEN)
12. UNIT 1 - vocabulary - FC, E
13. UNIT 1 - vocabulary - E
14. PV - School things (things)
15. PV - Colours, things (kotesova8)
Our new things 8. Clasroom - listening
9. UNIT 1 - vocabulary - FC
10. UNIT 1 - vocabulary - G
11. UNIT 1 - vocabulary - E
12. School things - CW
13. School things - WS
14. This, that, these, those
15. Abeceda
2. Playtime! 16. UNIT 2 - vocabulary - FC, E
17. UNIT 1, 2 - vocabulary - CW
18. School things, toys - G
19. Ask and answer - M
20. UNIT 2 - sentences - E
They're happy now!
16. Feeling - Talking - V
17. UNIT 2 - vocabulary - FC
18. UNIT 2 - vocabulary - E
19. UNIT 2 - vocabulary - E, CW
20. Ask and answer
3. This is my nose! 21. Who am I? - R
22. Body Parts - song
23. The body 1 - worksheet
24. The body 2 - worksheet
25. UNIT 3 - vocabulary - CW
26. Body and face 1., 2. - E
I can ride a bike! 21. UNIT 3 - vocabulary - FC
22. UNIT 3 - vocabulary - E
23. Prepositions  2. - E
24. Preposition - L
25. PV - I can ride a bike! (can)
Review 1 27. Review 1 - worksheet Review 1
4. He's a hero! 28. UNIT 4 - vocabulary - FC, E
29. UNIT 4 - vocabulary - E
30. UNIT 4 - vocabulary - CW
Have you got
a milkshake?
26. Fruits - listening
27. UNIT 4 - vocabulary - FC, E
28. UNIT 4 - vocabulary - CW
29. Numbers 0 - 100 - count
30. Numbers 0 - 100 - test
31. Numbers 0 - 100 - G (post letter)
32. Food - E
5. Where's the ball? 31. UNIT 5 - vocabulary - FC
32. UNIT 5 - vocabulary - E
33. UNIT 5 - vocabulary - CW
34. Prepositions 1. - E
We've got English!
33.  School instructions - L
6. Billy's Tedy! 35. Family - video1, video2, video3
36. Family tree - L 
Let's play after school! 34. PV - I play football (play1)
Review 2 37. Slovná zásoba - T
Review 2
7. Are these his trousers? 38. Clothes - listening
39. UNIT 7 - vocabulary - FC, E
40. UNIT 7 - vocabulary - CW
41. Abeceda - hlásky
42. Abeceda - usporiadanie
43. Abeceda - nasledujúce písmeno
44. Alphabet song - 1., 2.
Let's buy presents!
8. Where's Grandma? 45. UNIT 8 - vocabulary - FC, E
46. UNIT 8 - vocabulary - E
47. UNIT 8 - vocabulary - CW
What's the time? 35. Clock
36. Time - L
37. PV - What's the time? (clock)
38. Daily Routine 1., 2. - L
39. When/Where/What - E
40. UNIT 8 - sentences - E
9. Lunchtime! 48. Food - song
49. UNIT 9 - vocabulary - FC
50. UNIT 9 - vocabulary - E
51. UNIT 9 - vocabulary - E
52. Food  - L
Where does
she work?

Review 3
Review 3 41. PV - It's ten o'clock. (clock2)
42. PV - What do you do every day? (activity)
10. A new friend 53. UNIT 10 - vocabulary - FC, E
54. UNIT 10 - vocabulary - E
55. My friends - R
It's hot today!
11. I like monkeys 56. Animals - listening

57. OPAKOVANIE:
a) školské veci
b) povolania
c) oblečenie
d) jedlo
e) tvary, vlasy
f) zvieratá
What are you wearing? 43. UNIT 11 - vocabulary - FC, E
44. UNIT 11 - vocabullary - E, CW
45. Time - flashcard Clothes - L, E
46. Time - G
47. Telling the time - V
48. Clothes - L, E
49. Earth Day - G
12. Dinnertime! 58. UNIT 12 - vocabulary - FC, E
59. UNIT 12 - vocabulary - E
You're sleeping!
Review 4 Review 4
13. Tidy up!
60. Numbers 11 - 20 - count
61. UNIT 13 - translate
Look at all the animals! 50. UNIT 13 - vocabulary - FC, E
51. UNIT 13 - vocabulary - CW
52. Adjectives - E
53. UNIT 13 - translate
14. Action Boy can run! 62. UNIT 14 - translate Look at the photos! 54. UNIT 14 - vocabulary - FC, E
55. UNIT 14 - vocabulary - CW
56. Memories - 
worksheet - tab.
57. was/wasn't, were/weren't
58. Sentences - E
59. Our school play - R
60.
UNIT 14 - translate
15. Let's play ball? 63. UNIT 15 - translate Well done! 61. UNIT 15 - translate
Review 5 64. Review 5 - translate Review 5 62. Review 5 - translate
 • EnglishOne:
  • Úloha: Názov: Kód: Doplňujúce slová:
   1. úloha: Tidy up the classroom! kotesova1 tidy up - upratať
   come on - poďme
   children - deti
   2. úloha: Close the window! kotesova2
   3. úloha: What's your favourite number? kotesova3 spell - hláskovať
   4. úloha I can count to twenty! kotesova4
   5. úloha Nine or nineteen? kotesova5
   6. úloha What colour's your desk? kotesova6 desk - lavica, pracovný stôl
   7. úloha This isn’t my pencil case. kotesova7
   8. úloha What colour's your bag? kotesova8 spaceman - kozmonaut
   9. úloha Can you spell your name? kotesova9 welcome - vítať, uvítať
   I'm from France. - Som z Francúzska.
   10. úloha Are you happy, happy, happy? kotesova10
 • učebnice: N. Simmons: Family and Friends 1, 2
  • OUP - doplňujúci materiál k učebniciam
 • odkazy: 
 • čítanie:
 • vysvetlivky:
  • CW - Crossword - tajnička
  • FC - Flashcard - tréning slovnej zásoby
  • E - Exercises - cvičenia na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky
  • L - Listening - cvičenia najmä na počúvanie
  • R - Reading
  • V - Video
  • M - Matching
  • T - triedenie podľa slovnej zásoby
  • WS - Worksheet - pracovné listy
  • G - Game - hry
  • PV - Planéta vedomostí (v zátvorke prístupový kód)